Contact Us

Contact Us

 

Ms. Cao Yu

+86-25-58318601

Email: deaic2016@nau.edu.cn

86 West Yushan Road, Pukou District, Nanjing, Jiangsu Province, People’s Republic of China
Post Code: 211815